ZWALCZAĆ BURŻUAZYJNĄ KULTURĘ BUDUJĄC NOWĄ KULTURĘ

ZWALCZAĆ BURŻUAZYJNĄ KULTURĘ BUDUJĄC NOWĄ KULTURĘ

Medved Pobedy
30 stycznia 2019
Tłumaczenie: Towarzysz Janosik
(polski.llco.org)

“…za dorobek poczytywać należy to tylko, co weszło do kultury, co weszło w życie codzienne, w zwyczaj”
W. I. Lenin, 1923 [1]

BURŻUAZYJNA KULTURA

Ustanowienie kapitalistycznej hegemonii na świecie doprowadziło do powstania reakcyjnej i zdegenerowanej kultury bazującej na hedonizmie i gloryfikacji wszystkiego, co w ludzkości odpychające. Rozprzestrzenianie się tej burżuazyjnej kultury hamuje proces rewolucji, ponieważ odbiera proletariatowi zdolność prowadzenia walki klas. Kapitalistyczna nadbudowa tworzy warunki, które są konieczne do zawierania przez burżuazję klasowych sojuszy z uprzywilejowanymi i kompradorskimi elementami klasy robotniczej. Burżuazyjna kultura kształtuje społeczne i psychologiczne wzorce potrzebne klasie kapitalistycznej do utrzymania swojej dominacji nad proletariatem.

Tak jak imperializm stworzył swoje marionetkowe reżimy wewnątrz proletariackiego świata, tak i również zaczął szerzyć tam swoją obyczajowość. [2] Sercem burżuazyjnej kultury są media oraz przemysł rozrywkowy, które skutecznie ogłupiają masy i kształtują ich myśli oraz zachowanie zgodnie z wartościami kapitalizmu i imperializmu. [3] Kapitalistyczna propaganda produkowana w krajach imperialistycznego Zachodu kierowana jest nie tylko do mas mieszkających w tych państwach, ale również do mas wyzyskiwanych krajów proletariackich, ułatwiając rozprzestrzenianie się burżuazyjnych idei oraz wartości wśród mas robotniczych. [4]

Burżuazyjna kultura gloryfikuje przemoc na ogromną skalę, epatując brutalnymi scenami morderstw wylewającymi się ciągle z korporacyjnych tub propagandowych. Deprawacja ta odzwierciedla sposób myślenia właściwy dla kapitalizmu. [5]

Burżuazyjna kultura prowadzi do bezwstydnej hiperseksualizacji kobiet[6] jednocześnie przesuwając granicę tego, co uznajemy za moralnie akceptowalne, łamiąc kolejne tabu, jak np. w przypadku seksualizacji dzieci. [7] Szerokie rozpowszechnienie pornografii również pomaga przesuwać granice etyczne. Imperialistyczna kultura promuje liberalny, fałszywy “feminizm” będący przykrywką dla strukturalnego ucisku kobiet i dzieci w kapitalizmie. [8]

Obwinianie ofiar jest integralną częścią burżuazyjnej kultury, gdyż kapitalizm próbuje usprawiedliwić własne istnienie pomimo swojej niegodziwej i nieludzkiej natury. Ofiary imperializmu w proletariackim świecie są przedstawiane jako zacofane kulturowo i winne swojej biedy, podczas gdy w rzeczywistości jest ona konsekwencją rabowania surowców naturalnych i niszczenia tradycji tych ludów przez państwa Zachodu. [9] Ofiary przemocy policyjnej są rutynowo oczerniane i obwiniane o swoje własne cierpienie. [10] Podobnie ofiary gwałtu i innych form przemocy fizycznej są wielokrotnie ośmieszane i stygmatyzowane podczas gdy ich oprawcy pozostają często bezkarni. [11]

Burżuazyjna kultura wynosi na piedestał powierzchowność i głupotę, bezmyślną dekadencję oraz rozpustę, [12] a także ślepe posłuszeństwo wobec władzy. Propaguje ona także nadużywanie narkotyków. [13] Promuje pogląd, że moralność nie ma znaczenia i jest zjawiskiem przestarzałym, [14] a ludzie nie są odpowiedzialni za swoje czyny, nie licząc posłuszności wobec władzy. [15] Utrwala wąskie, egoistyczne spojrzenie na rzeczywistość oparte na indywidualizmie i oportunizmie.

Pośród klasy robotniczej kapitalizm zniechęca do podejmowania aktywności intelektualnej, takiej jak czytanie książek, nauka, czy dyskutowanie nad ważnymi problemami. [16] Zamiast tego burżuazyjna kultura oferuje telewizję, gry wideo, pornografię oraz inne formy bezmyślnej elektronicznej rozrywki, które rozpraszają uwagę mas, izolując je od rzeczywistości, pacyfikując je i zatruwając ich umysły.

Kapitalizm wypowiada wojnę naturze, upatrując rozwiązania problemów ludzkości w technologii oraz rozwoju gospodarczym, a nie w uspołecznieniu środków produkcji. [17] System ten promuje również lekkomyślne modyfikowanie genetyczne płodów rolnych pomimo potencjalnego zagrożenia dla ludzkiego zdrowia i środowiska, jakie mogą wywołać takie działania. [18] Kultura samochodowa stanowi nieodłączny element kapitalizmu, ponieważ prywatne, indywidualne pojazdy są bardziej zyskowne dla burżuazji niż publiczne, zbiorowe środki transportu, pomimo większego negatywnego wpływu tych pierwszych na środowisko. [19] To imperializm zapoczątkował zjawisko “planowanego postarzania produktu”, czyli takiego projektowania towarów, aby same się zepsuły lub stały bezużyteczne zwiększając sprzedaż, a tym samym zyski, równocześnie pogłębiając niszczenie środowiska i marnotrawiąc pracę ludzką. [20] Burżuazyjna kultura drwi z niszczenia natury udając, że się tym przejmuje, jednocześnie promując ślepy konsumpcjonizm i rozrzutny, dekadencki styl życia. [21]

Kapitalizm naciska na coraz szersze zastosowanie cyfrowej i bezprzewodowej technologii, gdziekolwiek tylko się da, [22] aby państwo mogło inwigilować masy. [23] Burżuazyjna kultura gloryfikuje transhumanizm, [24] dążący do złączenia ludzi z technologią, co bez wątpienia będzie oznaczało jakąś formę eugeniki tak długo, jak istnieje kapitalizm i podział na klasy. [25] Trwający cały czas proces niszczenia środowiska naturalnego przez kapitalizm odzwierciedla stale poszerzająca się mechanizacja, a także zniewolenie, oddalenie od natury oraz uzależnienie od elektroniki mas pracujących. [26]

Kapitalistyczna kultura celebruje wszystko to, co w ludzkości złe, równocześnie ośmieszając i odrzucając wszystko to, co w niej dobre. Kultura imperializmu celebruje burżuazyjny styl życia, który zbudowany jest na wyzysku i poświęceniu innych. Można ją określić jako kult śmierci, czy też kulturę zniszczenia.

NOWA KULTURA

Socjalistyczne budownictwo Nowej Władzy musi koniecznie opierać się na Nowej Kulturze, która celebruje życie; kulturze, która szanuje naturę i ludzkość; kulturze, która wynosi na piedestał dyscyplinę, inteligencję i poświęcenie; kulturze, która stoi w kompletnej opozycji do wszystkich reakcyjnych i zdegenerowanych elementów kultury burżuazyjnej. Nowa Kultura musi wspierać zdrowy, ewolucyjny rozwój ludzkości w harmonii z naturalnym środowiskiem naszej planety, a także zapewnić niezbędne narzędzia do pomyślnej konsolidacji socjalistycznej władzy – Nowej Władzy – a następnie przejścia do komunizmu.

Nowa Kultura musi być oparta na całkowicie nowym zestawie wartości, który odzwierciedla rewolucyjną, komunistycną mentalność. Każdy musi odpowiadać za wartości, które promuje poprzez mowę, twórczość muzyczną, pisarską i inne media. Nowa kultura nie toleruje ucisku, wyzysku ani jakiejkolwiek formy społecznego szowinizmu. Nie toleruje uprzedmiatawiania i dehumanizacji człowieka, zarówno w mediach, jak i gdziekolwiek indziej, także sprzeciwia się obwinianiu ofiar. Nie toleruje gloryfikowania narkotyków, przemocy, ani deprawacji seksualnej. W Nowej Kulturze nie będzie miejsca na burżuazyjną degenerację. Nowa Kultura ceni wartości takie jak dyscyplina i siła charakteru. Uwzględnia w sobie prawo do samostanowienia, samoobrony oraz proletariacką dyscyplinę. Odzwierciedla odpowiedzialny, egalitarny, proletariacki sposób myślenia. Nowa Kultura kieruje się zasadą szacunku zarówno dla drugiego człowieka, jak i innych form życia. Nie wykazuje przy tym liberalnej tolerancji wobec łamania tej reguły.

W przeciwieństwie do burżuazyjnej kultury, Nowa Kultura promuje zdrowy, zbalansowany styl życia oraz dobre nawyki, które pomagają jednostce zachować zdrowie i osiągnąć szczęście. Obyczajowość socjalizmu jest oparta na tych ideach i nawykach, które wspierają wyzwolenie klasy robotniczej, a także obronę i odbudowę ekosystemu Ziemi. Odpowiednie odżywianie, ćwiczenia fizyczne, nawyk ciągłego kształcenia się i działalność społeczna są kluczowymi aspektami Nowej Kultury, gdyż są potrzebne do wychowania zdrowych, inteligentnych i produktywnych obywateli, których Nowa Władza potrzebuje by przetrwać i się rozwijać.

Komunistyczny system wartości, którym chcemy zastąpić burżuazyjną obyczajowość obejmuje całkowicie inne podejście do roli technologii w życiu człowieka. Natura będzie ważniejsza od postępu technicznego. Technologia powinna służyć wyzwoleniu człowieka od trudu i znoju, aby dać mu więcej czasu na zajęcia, które faktycznie podnoszą go na wyższy poziom, takie jak np. rozwój intelektualny, czy obcowanie z naturą. Wpływ technologii, zarówno ten oczywisty jak i bardziej subtelny, musi być zawsze brany pod uwagę. Im więcej czasu ludzie spędzą na interakcjach z technologią, tym mniej spędzą na łonie natury i staną się tym bardziej odcięci od swojego naturalnego środowiska, zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Zbyt wiele czasu spędzonego w otoczeniu technologii oznacza, że przestaje ona służyć ludziom – zamiast tego to ludzie zaczynają służyć jej. Stąd musi być ona tworzona i implementowana z myślą, aby nie zakłócać naturalnych procesów, aby wspierać różnorodność biologiczną, a także zdrowie zarówno całego ekosystemu, jak i pojedynczego człowieka. Nowa Kultura dowartościowuje tylko taką technologię, która wpływa na człowieka pozytywnie, wyzwalając go i podnosząc jego poziom kulturalny. Nie ma w niej miejsca na bezmyślne i destrukcyjne zastosowania postępu w tej dziedzinie.

Nowa Kultura bazuje na uspołecznieniu środków produkcji, stawiając sobie za cel wydajność zarówno w procesie produkcji towarów, jak i również ich transportu oraz dystrybucji przy równoczesnym zmniejszaniu zapotrzebowania na ludzką pracę. Ceni ona inteligentne zarządzanie zasobami i staranne planowanie produkcji by zminimalizować produkcję odpadów oraz negatywny wpływ na ekosystem. Technologie produkcji w harmonii ze środowiskiem naturalnym zajmują bardzo ważne miejsce w Nowej Kulturze. Produkcja, dystrybucja i zarządzanie odpadami oparte o systemy zamkniętego obiegu są kluczowe dla zachowania czystości ekosystemu Ziemi. Powszechne zastosowanie transportu publicznego czy przyjaznych środowisku metod produkowania energii jest również bardzo istotne. Oprócz kolektywnego posiadania środków produkcji, Nowa Kultura obejmuje również wspólne rozważanie kwestii dotyczących życia społeczności i rozwiązywanie jej problemów. Społeczna własność środków produkcji w połączeniu z opartym o naukę, demokratycznym sposobem podejmowania decyzji dotyczących produkcji i dystrybucji zasobów mogłyby drastycznie obniżyć zapotrzebowanie na ludzką pracę przy równoczesnym zaspokajaniu potrzeb całej ludzkości, [27] pozostając w harmonii z naturalnymi procesami naszej planety.

Nowa Kultura kładzie nacisk na krytyczną analizę oraz obiektywność zachęcając równocześnie do krytyki i samokrytyki, aby dostrzegać i naprawiać błędy: “My służymy ludowi i dlatego nie odczuwamy lęku, kiedy inni krytykują nasze niedociągnięcia”. [28] W socjalistycznym światopoglądzie nie ma miejsca dla egotyzmu i zarozumiałości, zamiast tego panuje zasada “kto nie zbadał tematu ten nie ma prawa głosu”. [29] Logika, nauka oraz dyscyplina mają wielką wartość. Dopiero wtedy, gdy masy rozwiną swoją proletariacką świadomość do odpowiedniego poziomu, będą w stanie pomyślnie toczyć rewolucyjną walkę. Potrzebujemy świeżego spojrzenia na życie, aby wznieść masy na wyższy poziom politycznej świadomości.

WNIOSKI

Burżuazyjna kultura, polityka i ekonomia prowadzą ludzkość i ekosystem Ziemi do zniszczenia. Ignorancja oraz uległość mas, a także brak organizacji i proletariackiej dyscypliny na lewicy pozwalają kapitalizmowi funkcjonować bez żadnych przeszkód. Budowanie Nowej Kultury jako części Nowej Władzy jest kluczową częścią naszej rewolucji, gdyż jeśli ma się ona powieść, proletariackie masy muszą wytworzyć całkowicie nowy system wartości, nawyki oraz instytucje, całkowicie nowy styl myślenia i życia, całkowicie nowy sposób rozumienia świata i wchodzenia z nim w interakcje, jeśli nasza rewolucja ma się powieść.

Współczesna burżuazyjna kultura nie jest jedynie odbiciem zdegenerowanego systemu kapitalistycznego, lecz zjawiskiem wyprodukowanym przez imperialistyczne instytucje, będącym pod ich stałym oddziaływaniem. Ma to na celu konstruowanie świadomości mas w taki sposób, aby była ona zgodna z interesem rządzącej klasy kapitalistów. [30] Dlatego udane wyzwolenie ludzkości wymaga wytworzenia świadomości proletariackiej na poziomie zaawansowania dostatecznie wysokim by umożliwić masom wyzwolenie się z psychologicznej manipulacji imperialistów, wyzwolenie się z kapitalizmu i towarzyszącej mu kultury zniszczenia.

W swoim artykule “For a Cultural Association” [“O stowarzyszenie kulturalne”] włoski komunista Gramsci omawiał potrzebę wytworzenia instytucji, która miałaby za zadanie wspierać rozwój zdrowej, rewolucyjnej kultury wśród mas proletariackich. Gramsci wskazywał różne powody, dla których było to konieczne: by zintegrować polityczną i ekonomiczną działalność ruchu socjalistycznego z działalnością na polu kultury; by podnieść poziom świadomości politycznej wśród mas w celu lepszego zrozumienia swoich problemów, a także sobie z nimi poradzić nie polegając jedynie na dyscyplinie i zaufaniu do przywódców; by zbadać głębsze moralne, duchowe i filozoficzne problemy socjalizmu oraz rewolucji; by zapewnić rewolucyjnym intelektualistom metodę na efektywne wykorzystywanie swoich predyspozycji i umiejętności w służbie sprawy rewolucji. [31]

Wraz ze wzrostem siły naszego ruchu zwiększy się również zapotrzebowanie na istnienie instytucji kultury rewolucyjnej, choć nie nastąpi to w takim samym stopniu na całym świecie. Potrzeba proletariackich instytucji kulturalnych pojawi się tam, gdzie rewolucyjne nastroje ogarnęły już masy, gdzie Nowa Władza jest aktywnie budowana. Na barki Przewodnich Świateł na całym świecie spada misja zapewnienia odpowiedniego psychologicznego oraz kulturowego kierunku rozwoju Nowej Kultury pośród rewolucyjnych mas i wspierania zdrowego wzrostu proletariackich instytucji kulturalnych jako części Nowej Władzy.

Zbudujmy Nową Kulturę i Nową Władzę i wyprowadźmy ludzkość z mroku! Naprzód, Towarzysze!

Źródła:

1) Włodzimierz Iljicz Lenin, “Lepiej mniej, ale lepiej”, 2 marca 1923, “Dzieła wszystkie”, Książka i Wiedza, Warszawa, 1989, tom 45, strony 380-395, wersja online:
https://www.marxists.org/polski/lenin/1923/03/lepiej_mniej.htm

2) Petras, James, “Cultural Imperialism in the Late 20th Century”, Global Policy Forum, luty 2000, wersja online:
https://www.globalpolicy.org/component/content/article/154/25597.html

3) Tracy, James F., “The CIA and the Media: 50 Facts the World Needs to Know.” Global Research, 1 grudnia 2016, wersja online:
http://www.globalresearch.ca/the-cia-and-the-media-50-facts-the-world-needs-to-know/5471956

4) Petras, James, “Cultural Imperialism…”

5) “Rihanna’s ‘Better Have My Money‘ Promotes the Elite’s Obsession With Torture”, The Vigilant Citizen, 9 lipca 2015, wersja online:
https://vigilantcitizen.com/musicbusiness/rihannas-better-money-promotes-elites-obsession-torture/

6) Donovan, Patricia, “Study Finds Marked Rise in Intensely Sexualized Images of Women, Not Men”, Buffalo University News Center, 10 sierpnia 2011, wersja online:
http://www.buffalo.edu/news/releases/2011/08/12769.html

7) Henson, Melissa, “’Toddlers and Tiaras’ and Sexualizing 3-Year-Olds”, CNN, 13 września 2011, wersja online:
http://www.cnn.com/2011/09/12/opinion/henson-toddlers-tiaras/

8) “Female Chauvinist Pigs: Women and the Rise of Raunch Culture”, Leading Light, wersja online:
https://llco.org/female-chauvinist-pigs-women-and-the-rise-of-raunch-culture/

9) Parenti, Michael, “Imperialism 101”, Against Empire, San Francisco: City Lights, 1995, druk, wersja online:
http://www.michaelparenti.org/Imperialism101.html

10) Georgia Sand, “When Police Abuse and Kill People, Whose Fault Is It?”, Cop Block, 7 marca 2015, wersja online:
https://www.copblock.org/114354/whose-fault-is-it-anyway/

11) “Women ‘To Blame’ for Being Raped”, Daily Mail, pobrano 16 kwietnia 2017:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-369262/Women-blame-raped.html

12) Molitorisz, Sacha, “Society Is Past Its Use By Date”, The Sydney Morning Herald, 2 grudnia 2011, wersja online:
https://www.smh.com.au/entertainment/movies/society-is-past-its-use-by-date-20111202-1oajg.html

13) Steinberg, Arne, “How the Media Glamorize Illegal Drugs”, Accuracy in Media, 16 września 2016, wersja online:
http://www.aim.org/special-report/how-the-media-glamorize-illegal-drugs/

14) “How Morality Became Obsolete,” The Week, 23 września 2011, wersja online:
https://theweek.com/articles/481756/how-morality-became-obsolete
Zobacz także: Lawrinnce, Yolessa K, “The Question of ‘Good’ Versus ‘Evil’”, Brain World Magazine, 16 grudnia 2017, wersja online:
https://brainworldmagazine.com/question-good-versus-evil/

15) “Resistance to Tyranny is Obedience to God”, Washington’s Blog, 3 kwietnia 2015, wersja online:
http://www.washingtonsblog.com/2015/04/god-wants-us-challenge-support-tyranny.html

16) Williams, Ray, “Anti-Intellectualism and the ‘Dumbing Down‘ of America”, Psychology Today, 7 lipca 2014, archiwalna wersja online:
https://www.lusd.org/cms/lib6/CA01001399/Centricity/Domain/855/Anti-intellectualism.pdf

17) Foster, John Bellamy, “Capitalism’s Environmental Crisis—Is Technology the Answer?”, Monthly Review, tom 52, wydanie 7, grudzień 2000, wersja online:
https://monthlyreview.org/2000/12/01/capitalisms-environmental-crisis-is-technology-the-answer/

18) Friedman, Michael, “GMOs: Capitalism’s Distortion of Biological Processes”, Monthly Review, tom 66, wydanie 10, marzec 2015, wersja online:
https://monthlyreview.org/2015/03/01/gmos-capitalisms-distortion-of-biological-processes/

19) Shannon, Phil, “Stop Signs: Cars and Capitalism On the Road to Economic, Social and Ecological Decay” (recenzja książki), Climate and Capitalism, 9 lutego 2012, wersja online: http://climateandcapitalism.com/2012/02/09/capitalisms-destructive-car-mania/

20) Hadhazy, Adam, “Here’s the Truth About the ‘Planned Obsolescence’ of Tech”, BBC, 12 lipca 2016, wersja online:
http://www.bbc.com/future/story/20160612-heres-the-truth-about-the-planned-obsolescence-of-tech

21) “Comments on Agriculture and Food in Crisis”, Leading Light, 3 czerwca 2013, wersja online:
https://llco.org/comments-on-agriculture-and-food-in-crisis/

22) “Drowning in a Sea of Microwaves”, Science in Society Archive, 17 maja 2007, wersja online:
http://www.i-sis.org.uk/DSOM.php

23) MassPrivateI, “CIA ‘Signature School‘ Is Creating Total Surveillance Smart Cities”, Activist Post, 7 marca 2017, wersja online:
http://www.activistpost.com/2017/03/cia-signature-school-creating-total-surveillance-smart-cities.html

24) “Mass Media Promoting Transhumanism: the ‘Mind-Blowing Benefits of Merging Human Brains and Computers‘”, The Vigilant Citizen, 8 lutego 2012, wersja online:
https://vigilantcitizen.com/latestnews/mass-media-promoting-transhumanism-the-mind-blowing-benefits-of-merging-human-brains-and-computers/

25) Hernæs, Christoffer O., “The Ethics of Transhumanism”, Tech Crunch, 26 sierpnia 2016, wersja online:
https://techcrunch.com/2016/08/26/the-ethics-of-transhumanism/

26) Mangan, Holly, “How Addiction to Electronics Affects the Environment & Our Lives”, Money Crashers, 2017, wersja online:
http://www.moneycrashers.com/are-we-addicted-to-consumer-electronics/

27) Dutt, R. Palme. Fascism and Social Revolutio, International Publishers, 1934. strona 15, druk, wersja online:
https://drive.google.com/file/d/0B1ZP6ZurgOg-SEZ4Y2FfUHRRd3c/view

28) Mao Zedong, “Służyć ludowi!”, Maoistowski Projekt Dokumentacyjny, 8 września 1944, wersja online:
https://maopd.files.wordpress.com/2012/02/sluzyc-ludowi-1944.pdf

29) Mao Zedong, “Oppose Book Worship”, The Selected Works of Mao Tse-Tung, Maj 1930, wersja online:
https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-6/mswv6_11.htm

30) “War is Peace, Freedom is Slavery – NATO Information Operations”, South Front, 26 lipca 2016, wersja online:
https://southfront.org/war-is-peace-freedom-is-slavery-nato-information-operations/

31. Gramsci, Antonio, “For a Cultural Association”, Selections from Cultural Writings, Edited by Joseph J. Waldmeir and John C. Waldmeir, translated by William Boelhower, Chicago: Haymarket Books, 2012, strony 21-23, druk

Leave a Reply